แบล๊ค-บุ๊ค-แอซเซมบลี่ รีวิวนานนานทีมีหน
Black Book Assembly More-Than-Half-A-Year-in-Review
黑書眾半年多報
第三期 Issue 03

$88.00

規格 SPECIFICATIONS  //
– – – – – – – –
155 x 213 mm, 160頁/pages
黑白打印  black-and-white photocopy on pink or white paper
精裝  hardcover

語言 LANGUAGES  //  泰、英、繁體中文  Thai, English, Traditional Chinese
出版日期 PUBLICATION DATE  //  2022年5月
出版社 PUBLISHER  //  自出版  self-published(曼谷 Bangkok)

Description

Black Book Assembly More-Than-Half-a-Year-in-Review เป็นจดหมายข่าวตีพิมพ์แบบไม่ประจำซึ่งริเริ่มจัดทำโดยกลุ่ม Black Book Assembly กลุ่มประกอบด้วยเครือข่ายหลวมๆ ของกลุ่มนักเขียน/นักกิจกรรม ศิลปิน และผู้จัดพิมพ์จากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในแต่ละฉบับจะมีบรรณาธิการจากแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการร้อยเรียงความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ให้ยังคงความเหมือนในเชิงความยากลำบากที่มีร่วมกัน และลงลึกในเครื่องมือของวิธีการและการขับเคลื่อน จดหมายข่าวฉบับแรกมีจุดเริ่มต้นบนทางเดินเท้าที่ฮ่องกง ตามมาด้วยฉบับที่สองที่ได้คลับหนังสือ The Little Black Book Club of Seoul ที่โซลมารับหน้าที่บรรณาธิการ ส่วนในฉบับที่สามนี้จัดทำขึ้นในกรุงเทพฯ มีกลุ่มน้ำขึ้นคอลเลคทีฟ รับหน้าที่บรรณาธิการรวมกับกลุ่ม Display Distribute จากฮ่องกง ในเวลาสามปีกับการเคลื่อนไหวต่างๆ นับครั้งไม่ถ้วน และท่ามกลางโรคระบาด เราขอถามว่า ถ้าเราชุมนุมไม่ได้ ลงถนนไม่ได้ แล้วเราทำอะไรได้บ้าง?

The Black Book Assembly More-Than-Half-a-Year-in-Review is an irregularly published newsletter initiative of the Black Book Assembly, a loose network of activist writers, artists and publishers from East and Southeast Asia. Each issue is edited from a different locale but treads across geographies to maintain the affinities of common struggle and deepen the toolbox of means and manoeuvres. The first issue began under the pavement of Hong Kong, followed by issue two edited by the Little Black Book Club of Seoul. This third issue, brought together in Bangkok, has been edited by textual collective Namkheun in collaboration with Hong Kong-based Display Distribute. Three years, myriad movements and now amid a pandemic, we ask: When we are no longer able to assemble, what are we doing now?

Wading through the ongoing absurdity of politics and biopolitical catastrophe in Thailand during a post-protest climate, if we cannot publicly engage in collective dissent, can we still collaboratively turn the lights out on continued authoritarianism, corruption, human rights violations, patriarchal structures, and socioeconomic inequality?

《黑書眾半年多報》是由『黑書眾』發起的一份不定期刊物,來自東亞和東南亞的行動者、作者、藝術工作者和出版者的鬆散網路。每期刊物由不同地方主編,而內容涵蓋不同地域,以延續我們在共同困境下之中的連繫,和深化我們的方法和行動。第一期開始於香港的街磚之下,之後第二期由韓國Little Black Book Club承續。此第三期的主場在曼谷,由泰國文本集體Namkheun(漲潮)和香港展銷場合作編輯。三年來,無數社會運動和疫情當下,我們提問:「當無法再聚集時,我們此刻在做什麼?」

在後示威氛圍下,我們重思泰國社會當下的政治荒謬和生命政治災難。如果不能公開參與異見群體,我們還可繼續共同對抗這綿延未絕的獨裁主義、貪污腐敗、侵犯人權、父權結構和社會經濟的不平等嗎?

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แบล๊ค-บุ๊ค-แอซเซมบลี่ รีวิวนานนานทีมีหน
Black Book Assembly More-Than-Half-A-Year-in-Review
黑書眾半年多報
第三期 Issue 03”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…